• Таны хүсч буй зээлийн хэмжээ:
  Зээл төлж дуусах хугацаа:
  Сар
  Зээлийн хүү (сарын)
  %
  Зээлийн эргэн төлөлт
  Та 12000000 хэмжээний төгрөгийн зээлийг сарын 8.40%-ийн хүүтэйгээр 12000000 сарын хугацаанд зээлэхэд эхний сард 2,550,000.00 төгрөг төлж, сар бүр төлөх хэмжээ буурна.
  Та 12000000 хэмжээний төгрөгийн зээлийг сарын 8.40%-ийн хүүтэйгээр 12000000 сарын хугацаанд зээлэхэд эхний сард 2,550,000.00 төгрөг төлнө.
  123456₮

  Эргэн төлөлт

  Үндсэн төлбөр тэнцүү

  Эргэн төлөлт

  Нийт төлбөр тэнцүү

  Төлбөл зохих дүн

  Төлбөл зохих дүн

  Үндсэн төлбөр тэнцүү
  Сар Зээлийн үлдэгдэл Үндсэн зээлийн төлбөр Бодогдсон хүү Нийт төлбөр
  Нийт төлбөр тэнцүү
  Сар Зээлийн үлдэгдэл Үндсэн зээлийн төлбөр Бодогдсон хүү Нийт төлбөр
 • Эхний орлого:
  Сар бүр хийх орлого:
  Итгэлцэлийн сарын хүү
  %
  Итгэлцэлийн хугацаа
  Та 150,000,000 төгрөг сарын 8.40%-ийн хүүтэйгээр 36 сарын хугацаанд хадгалж, сар бүр 100,000 төгрөг итгэлцэлдээ нэмж хийсэнээр таны мөнгө нийт 2,550,000 төгрөг болж өснө.

  Сарын хүү/дунджаар/

  Хугацааны эцэст олгох нийт хүү

  Хугацааны эцэс дэх нийт мөнгөн дүн

  Сар Хадгалсан мөнгө Бодогдсон хүү Хуримтлагдсан хүү Нийт мөнгө